تأثیر آموزش بازی‌های زبان‌شناختی بر مهارت‌های واژگان شفاهی و تولید کلمه در کودکان درخودمانده با عملکرد بالا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران