پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی دانشجویان بر اساس تجارب شبه توهمی و نشخوار فکری افسرده ساز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور