مقایسه تجارب تجزیه‌ای و خلاقیت در دانشجویان دارای علائم هیپومانی و اسکیزوتایپی بالا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، مبارکه، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، ایران