اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (act) بر افزایش تحمل آشفتگی و تنظیم شناختی در دانش آموزان با اختلال اضطراب اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی تربیتی، واحد کرمان، گروه روان‌شناسی، کرمان، ایران

2 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه روانشناسی، کرمان، ایران