پیش بینی نگرش‌های مربوط به خیانت بر اساس ملاک‌های انتخاب همسر و نگرش مربوط به عشق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

3 استادیارگروه روانشناسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران