اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی برتنظیم هیجانی برسبک‌های مقابله با استرس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم، پزشکی کاشان، کاشان، ایران

2 ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دکتری تخصصی پژوهشی اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های روانی- اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران