الگوی پیش بینی اضطراب اجتماعی در جمعیت بالینی: نقش مؤلفه های باورهای فراشناختی (توانایی شناختی، فراباورهای منفی وکنترل ذهنی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران