شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش ورزش و اولویت‌های ورزشی برحسب میزان اثربخشی بر سلامت روان ایثارگران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران