بررسی نقش تنظیم التزام راهبردی به عنوان یک راهبرد ارتقای خود در حافظه فعال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

3 استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران