بررسی تاثیر سبک رهبری تحول گرا و رهبری مراوده ای بر وجدان کاری دبیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه ازاداسلامی واحد ساری

2 دانشیار، دانشگاه آزاداسلامی واحد ساری

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی