مقایسه اثربخشی آموزش مصون سازی در برابر استرس و آموزش ابراز وجود بر میزان رضایت و فرسودگی شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن