بررسی رابطه بین تعارض و عملکرد شغلی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 کارشناسسی ارشد مدیریت آموزشی