بررسی دیدگاه مدیراندرباره عوامل فردی، گروهی و سازمانی موثر بر خلاقیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاهآزاداسلامی واحد علی آبادکتول