مقایسه میزان استرس وصور از بدن خود در بین افراد بین 20 تا 30 ساله دارای سابقه عمل جراحی زیبایی و افراد عادی در شهر اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

3 دانشگاه آزاداسلامی واحد مرودشت

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحدارسنجان