بررسی رابطه بین جوسازمانی و مدیریت تعارض از دیدگاه دبیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

2 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 استادیار، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز