بررسی اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله بر ارتقاء خلاقیت مهندسین باتوجه به سنخ شخصیتی آنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه پیام نور

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

3 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی