تاثیر میزان عزت نفس بر بهداشت روان زنان شاغل در کارخانه زیمنس شیراز و زنان غیرشاغل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

روان شناسی صنعتی/سازمانی، داشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان