ارتباط بین سبک های دلبستگی با ادراک از عدالت توزیعی، رویه ای و تعاولی در بین کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان