سنجش روان شناختی وضعیت کارکنان نخبه با تاکید بر سازه های هوش، خلاقیت، ویژگی های شخصیتی،علایق و توقعات شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 دانشجوی دکتری تخصصی، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دانشگاه تهران