رابطه آلودگی صوتی با شیوع آسیب های روانی و سانحه پذیری در یک واحدهای صنعتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

2 استادیار روان نشاسی عمومی، دانشگاه پیام نور فارس