بررسی رابطه متغیرهای ابعاد هشتگانه جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، بوکان، دانشگاه پیام نور

2 دانشیار، دانشگاه پیام نور

3 کارشناسی ارشد، برنامه ریزی درسی

4 کارشناسی ارشد مشاوره