بررسی رابطه میزان برخورداری شرکت سایپا یدک از ویژگی های سازمان های یادگیرنده با میزان هوش سازمانی در این شرکت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیت آموزشی، عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار