بررسی مقایسه ای وضعیت کیفیت خدمات در دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

2 مربی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول