بررسی رابطه خلاقیت مدیران با یادگیری سازمانی پرسنل کارخانه های غیر دولتی شهرستان گرمسار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 استادیار، دانشگاه نیروی انتظامی

3 کارشناسی روان شناسی صنعتی/سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار