پیش بینی سلامت روان با بررسی متغیرهای عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد سپیدان

2 استادیار، دانشگاه پیام نورشیراز

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت