رابطه ابعاد نوروتیک سازمان از دیدگاه کارکنان با سلامت روانی آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان