بررسی اثربخشی روش های القای خلق در افزایش شادمانی کارکنان سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

2 روان شناس و مشاور بیمارستان شهیدرجایی اصفهان