مقایسه سهم هوش شناختی، خلاقیت و هوش هیجانی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در سطوح مختلف تحصیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن

2 دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

4 داشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن