ارتباط میان ابعاد فرسودگی شغلی با سلامت روانی در پزشکان بیمارستان های وابسته به دانشگاه جندی شاپور اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شهیدچمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز