راهبردهای مقابله و سبک های اسناد با افسردگی در کارفرمایان: نقش تعدیل کنندگی جنس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد روان شناسی