رابطه بین میزان هوش سازمانی و فرسودگی شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 دانشگاه اراک

3 دانشجوی دکتری روان شناسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات