ارتباط ویژگی های شغلی و نقش های شغلی با تحلیل رفتگی شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

2 استادیار، دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس