اثربخشی آموزش برنامه مدیریت استرس بر کیفیت زندگی زنان شاغل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج