بررسی رابطه جوسازمانی دانشگاه بر عملکردمدرسان دانشگاه های آزاد اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مهاباد

2 مربی، دانشگاه پیام نور