الگوی ساختاریقرارداد روانی، عدالت سازمانی، رهبری اخلاقی، مبادله رهبر-عضو و حمایت سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان