بررسی ویژگی های روان سنجی سیاهه کمال گرایی هیل در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز