علل ترک شغل کارکنان جوان در یک سازمان خدماتی غیردولتی (بررسی موردی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی وسازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز