رابطه خلاقیت سازمانی و رضایت شغلی با استرس شغلی در بین کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

3 کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت