رابطه مؤلفه‌های سلامت روانشناختی محیط کار با اعتماد سازمانی و رفتارهای ضد تولید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشدروان شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

2 استادیار دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحدخوراسگان

3 استادیار دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحدارسنجان

4 مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحدارسنجان