ارتباط بین پنج عامل اصلی شخصیت و فرسودگی شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس روان شناسی صنعتی وسازمانی، دانشگاه آزاداسلامی،واحدتهران جنوب

2 استادمدعودانشگاه آزاداسلامی،واحدتهران جنوب