تحلیل رابطه بین مؤلفه‌های روابط انسانی با رضایت شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی: تبیین نقش تعدیل کنندگی سن و جنس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران