رابطۀ تعهد سازمانی، دلبستگی شغلی با عملکرد وظیفه اعضای هیأت علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان( اصفهان)

2 کارشناس ارشد روان شناسی صنعتی و سازمانی