مقایسه خودکارآمدی، امید، رضایت از زندگی و استرس شغلی در شرکت‌های خصوصی و دولتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور تهران واحد بهارستان

2 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

3 کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی