گرایش زنان به پیشرفت سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی‌ گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند