ارتباط ابعاد مهم کنترل شغلی با التزام کاری کارکنان پالایشگاه آبادان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی

2 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران

3 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران