بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت از زندگی با رضایت شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

3 استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران