رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مؤلفه‌های آن با استرس شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره شغلی، دانشگاه خوارزمی تهران

2 استاد دانشگاه خوارزمی تهران