تعیین سهم تعارض زناشویی، خود متمایزسازی، استرس شغلی و منبع کنترل در پیش‌بینی فرسودگی شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد یار دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشجوی کارشناسی‌ ارشد مشاوره تحصیلی دانشگاه ‌علامه طباطبایی