رابطه بین کنترل شغلی و استرس شغلی با تعداد، شدت، فراوانی بیماری‌های جسمی در کارکنان صنایع شیمیایی فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشدروانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه آزاد واحد مرودشت