رابطه سبک‌های رهبری و سبک های پیروی با ترس از ارزیابی فراشناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی/سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز